GURU MANTRA

Gurur Brahmā Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshvarah Guruh Sākshāt Param Brahma Tasmai Śhrī Gurave Namah

Caitanyah Shāshvatah Shānto Vyoma-Atīto-Niran.janah Bindū-Nāda-Kala-[A]atītas-Tasmai Shrī-Gurave Namah

Shossannam Bhava-Sindhoshca Prāpannam Sāra-Sampadah Yasya Pādo[a-U]dakam Samyak Tasmai Śhrī-Gurave Namah

Man[d]-Nāthah Shrī-Jagannātho Mad-Guruh Shrī-Jagad[t]-Guruh Mad-Ātmā Sarva-Bhūta-[Ā]tmā Tasmai Śhrī-Gurave Namah

VĀSUDEVA

Gopala Govinda Krishna Vāsudeva
Radhika Chandra Chakora Krishna Vāsudeva Damodara Achyuta Murali Manohara Vāsudeva Hari Vāsudeva Hari Vāsudeva

Shyāma Sundara Manohara Vāsudeva Padmanābha Kamalekshana Vāsudeva Shyāmala Komala Anga Shesha Shaya Keshava Vāsudeva Hari Vāsudeva Hari Vāsudeva

Krishna Nirguna Niranjan DevakinandanŚhrī Hari Gopala

Mukti Dāyaka Mukunda Māri Vāsudeva Yādavendra Yadukushana Vāsudeva Kevala Mupaladhana Shyāmarema Vallabha Vāsudeva Hari Vāsudeva Hari Vāsudeva

 JAI RADHA MADHAV

Jaya Radha-madhava, Jaya Kunja-bihari
Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari Yashoda Nandana, Brajajana Ranjana Yamuna Tira bana Chari Jaya Krishna Murari

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rame Hare Hare
Hare Krishna Hare Hare

Govindam Adipurusham Tam Aham Bhajami Govindam

KRISHNA GAYATRI

Aum Devkinandanāye VidmaheVāsudevaye Dhi-MahiTanno Krishnaha Prachodayāt 

Achyutam Keshavam Krishna DāmodaramRāma Naraynam Jānaki Vallabham

Aum Krishnāya Namaha

MAHA MANTRA
Hare Krishna Hare Krishna
Hare Rāma Hare Rāma
Hare Krishna Hare Krishna 
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma
Rāma Rāma Hare Hare  

MERE GURUDEV

Mere Gurudev, charanon par sumana shraddha ke arpita hai Tere hee dena hai jo hai. Wahi tujha ko samarapita hai

Na priti hai pratiti hai, na hi puja ki shakti hai
Meraa yaha man, meraa yaha tan, meraa kan kan samarapita hai


Tuma hee ho bhaava men mere, vicharon mein, pukaron mein. Banaale yantra ab mujhko mere saravatra samarapita hai

GAYATRI MANTRA

Aum Bhur Bhuvaḥ Swaḥ
Tat-savitur Vareñyaṃ
Bhargo Devasya Dhīmahi
Dhiyo Yonaḥ Prachodayāt

AUM PURNAMADAH PURNAMIDAM

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Puurnnam-Udacyate
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate 
Om Shaantih Shaantih Shaantih 

MAHA MRITYUNJAYA MANTRA

Om Try-Ambakam Yajaamahe 
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan 
Mrtyor-Mukssiiya Maa-[A]mrtaat  

NIRVANA SHATAKAM

Mano Buddhy Ahankara Chittani Naaham

Nacha Shrotra Jihve Na Cha Ghrana Netre

Nacha Vyoma Bhoomir Na Tejo Na Vayuh

Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

​Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

Na Cha Prana Sangyo Na Vai Pancha Vayu

Na Vaa Sapta dhatur Na Vaa Pancha Koshah

Na Vak Pani Padam Na Chopastha Payu

Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

​Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

Na Me Dvesha Ragau Na Me Lobha Mohau

Mado Naiva Me Naiva Maatsarya Bhavah

Na Dharmo Na Chartho Na Kamo Na Mokshah

Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

​Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

Na Punyam Na Papam Na Saukhyam Na Dukham

Na Mantro Na Teertham Na Veda Na Yajnaha

Aham Bhojanam Naiva Bhojyam Na Bhokta

Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

​Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

Na Me Mrityu Shanka Na Me Jati Bhedah

Pita Naiva Me Naiva Mata Na Janma

Na Bandhur Na Mitram Gurur Naiva Shishyah

Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

​Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

Aham Nirvikalpo Nirakaara Roopah

Vibhut Vyachya Sarvatra Sarvendriyanaam

Na Cha Sangatam Naiva Muktir Na Meya

Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!

Chidananda Rupah Shivoham! Shivoham!